Register

Sorry, The Registration is Full

เรียนผู้สมัคร

เนื่องด้วยมีผูสมัครเข้ามาทุกช่องทางเต็มจำนวนที่สำรองไว้แล้ว จึงขอปิดรรับการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป หากมีความคืบหน้าประการใด จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล หมายเลข Hot line หรือ หน้า Contact Us สำหรับท่านที่ต้องการชำระเงินย้อนหลัง สามารถดุได้จากข้อมูลต่อไปนี้

ค่าสมัคร 390 บาท พร้อมรับเสื้อวิ่งโครงการฯ ป้ายวิ่ง(BIB) และเหรียญรางวัลเมื่อคนเส้นชัย กรณีผู้สมัครประสงค์ให้จัดส่งทางระบบ EMS ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งเพิ่มเติมดังนี้
เสื้อวิ่งโครงการฯ 1 – 2 ตัว ค่าจัดส่ง 50 บาท
เสื้อวิ่งโครงการฯ 3 – 4 ตัว ค่าจัดส่ง 100 บาท
เสื้อวิ่งโครงการฯ 5 – 6 ตัว ค่าจัดส่ง 150 บาท
หมายเหตุ : โดยผู้สมัครต้องชำระค่าจัดส่งมาพร้อมกับค่าสม้ครเข้าร่วมโครงการฯ

โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ธนาคารธนชาติ สาขาท่าน้ำนนท์ เลขที่ 255-2-13143-0

facebook